Dutch Lawyer in de UAE

Je Nederlandstalige antwoord op al jouw UAE-vragen.


De onzin die Nederlandse banken je op de mouw willen spelden

woensdag 3 mei 2023 17:41

Word je ook met allerlei bizarre vragen lastiggevallen door je bank in Nederland omdat je in de UAE woont? Weet dat met name de Rabobank hier op het moment heel veel fouten in maakt, onder het mom van dat de WWFT wetgeving daartoe dwingt. 
Dat is natuurlijk flauwekul. 


Wat staat er nou echt in de WWFT?

De WWFT biedt namelijk drie opties voor clientenonderzoek. Een standaard clientonderzoek, een vereenvoudigd clientonderzoek en een verscherpt clientonderzoek. Als je in de UAE gewoon in loondienst bent en een rekening in Nederland hebt waar af en toe kleine bedragen van worden afgeschreven, en waar af en toe een paar duizend euro op wordt gestort, dan volstaat volgens de WWFT een standaard, of hooguit een vereenvoudigd clientonderzoek. Terwijl de Rabobank je aan een verscherpt clientonderzoek onderwerpt (de zwaarste optie). 
☞ Vraag dus maar even na waarom daar in jouw geval voor wordt gekozen,voordat je allerlei informatie gaat opleveren.Cliëntgebonden risicofactoren:
 • De zakelijke relatie vindt in ongebruikelijke omstandigheden plaats
 • cliënten die inwoner zijn van geografische gebieden met een hoger risico als hieronder vermeld
 • rechtspersonen of juridische constructies die vehikels zijn voor het aanhouden van persoonlijke activa
 • vennootschappen met gevolmachtigde aandeelhouders of met aandelen aan toonder (bestaan niet eens in de Emiraten)
 • bedrijven waar veel geldverkeer in contanten plaatsvindt
 • de eigendomsstructuur van de vennootschap lijkt ongebruikelijk ofbuitensporig complex gezien de aard van de vennootschapsactiviteit
 • Product-, dienst-, transactie- of leveringskanaalgebonden risicofactoren
 • private banking
 • producten of transacties die anonimiteit bevorderen
 • zakelijke relaties op afstand of transacties op afstand, zonder bepaalde garanties, zoals elektronische identificatiemiddelen of relevante vertrouwensdiensten zoals gedefinieerd in Verordening (EU) nr. 910/2014
 • of ieder andere identificatieproces dat veilig is, op afstand of langs elektronische weg plaatsvindt en door de relevante nationale autoriteiten is gereglementeerd, erkend, goedgekeurd of aanvaard
 • betalingen die worden ontvangen van onbekende of niet-verbonden derden
 • nieuwe producten en nieuwe zakelijke praktijken, daaronder begrepen nieuwe leveringsmechanismen, en het gebruik van nieuwe of in ontwikkeling zijnde technologieën voor zowel nieuwe als reeds bestaande producten
 • transacties in verband met aardolie, wapens, edele metalen,
 • tabaksproducten, culturele kunstvoorwerpen en andere artikelen van archeologisch, historisch, cultureel en religieus belang of met grote wetenschappelijke waarde, alsook ivoor en beschermde soorten.


Geografische risicofactoren
 • Landen die worden aangemerkt als een land zonder effectieve AML/CFT-systemen
 • Landen die significante niveaus van corruptie of andere criminele activiteit hebben
 • Landen waarvoor sancties, embargo's of soortgelijke maatregelen gelden die bijvoorbeeld door de Unie of de Verenigde Naties zijn uitgevaardigd
 • Landen die financiering of ondersteuning verschaffen voor terroristischeactiviteiten, of op het grondgebied waarvan als terroristisch aangemerkte organisaties actief zijn.
Verscherpt cliëntenonderzoek


Volgens artikel 8 lid 2 WWFT volgt ook een verscherpt cliëntenonderzoek:
 • Wanneer sprake is van complexe en ongebruikelijke grote transacties of ongebruikelijke transactiepatronen zonder duidelijk economisch of rechtmatig doel (artikel 8 lid 3 WWFT)
 • Wanneer sprake is van een correspondentrelatie van een financiële onderneming (artikel 8 lid 4 WWFT)
 • Wanneer de cliënt of de UBO een PEP is (artikel 8 lid 5 WWFT)


Vereenvoudigde clientonderzoek 

Het vereenvoudigde clientonderzoek houdt het volgende in: 
Artikel 6
In afwijking van artikel 3, tweede tot en met vierde lid, kan een
instelling een vereenvoudigd cliëntenonderzoek verrichten indien een
zakelijke relatie of transactie naar haar aard een laag risico op
witwassen of financieren van terrorisme met zich brengt. De instelling
houdt daarbij ten minste rekening met de in bijlage II bij de vierde
anti-witwasrichtlijn genoemde risicofactoren.
Een instelling verzamelt aantoonbaar voldoende gegevens om te kunnen
vaststellen of met betrekking tot een cliënt een vereenvoudigd
cliëntenonderzoek, als bedoeld in het eerste lid, kan worden verricht.
Een instelling neemt redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de
gegevens die ingevolge het tweede lid zijn verzameld en de daarop
gebaseerde vaststelling actueel gehouden worden.
Een instelling zorgt voor een toereikende controle van de transacties
of de zakelijke relatie om te verzekeren dat kan worden voldaan aan het
bepaalde in artikel 16.